top of page

Lascaux Medium for Consolidation - водна дисперсия на акрилов съполимер.

Притежава отлична проникваща способност поради ниския си вискозитет. Това позволява безопасно и ефикасно консолидиране на разхлабени и варовикови слоеве боя, дори върху чувствителни към вода повърхности, като позлата или тънки слоеве темпер. Те могат да се консолидират без подуване или петна върху дървени или текстилни опори.

Lascaux Medium за консолидация

лв138.00Price
VAT Included
 • Химично описание: Фино диспергирана, водна дисперсия на акрилов съполимер.

 • Обозначение на опасност:

  H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.

  Информация за безопасност

  P264: Измийте обилно след работа.
  P280: Носете предпазни ръкавици/ облекло/ защита за очи/ лице.
  P305+P351+P338: При попадане в очите: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи и продължете изплакването.
  P337+P313: Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицински съвет/помощ.

bottom of page